За нас

01.„Б-Корект-I” ЕООД

Фирма „Б-Корект-I” ЕООД е специализирана в комплексната услуга по смяната, тестването, доставката, монтажа и пломбирането на водомери. Също така сменя хоризонтални и вертикални щрангове в жилищни кооперации.

Фирмата разполага с екипи от професионалисти, които могат да реагират в удобен за клиента ден и час на територията на София. Всеки екип разполага със собствен транспорт и всички необходими материали и инструменти.

Тестовете на водомерите се извършват в метрологична лаборатория на „Газ Тест” ЕООД. Газ Тест ЕООД е упълномощена със заповед No А-0-013/21.05.2010г.
Б-Корект-I е оправомощен с договор No 4901/17.09.2010г.

Телефони
02/936 77 27, 0885 111 333
Адрес
ул. Жак Дюкло 37А, София 1225
Email
info@vodomer.bg

02.Нашите Партньори

Ние избрахме за свой партньор и метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД

Свържете се с нас по телефона или ни изпратете електронна заявка.

03.Често задавани въпроси

Какви са изискванията и какво трябва да знаем преди да закупим нов водомер?

При закупуването на индивидуален водомер, проверете дали той има оловна пломба или холограмен стикер, залепен на корпуса му – това гарантира, че водомерът ви е одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор и отговаря на всички нормативни изисквания. На оловната пломба е записана годината на производство 08 отговаря на 2008 г., 09 отговаря на 2009 и т.н., на холограмният стикер е записана годината, до която е изряден водомера.

Напомняме, че водомера трябва да бъде монтиран на водопроводната система до края на следващата година от производтсвото, в противен случай трябва да бъде тестван през оправомощена лаборатория.

Необходимо е да се запознаете с техническите изисквания за монтаж и поддръжка, преди да поставите водомера си.

Кое налага необходимостта от пластмасова пломба на водомера?

За да се гарантира правилното използване на водомера и точното отчитане на потреблението е необходимо пластмасовата пломба да се постави на входящата връзка на водомера с вътрешната водопроводна инсталация.

Ако водомерът отговаря на необходимите нормативни, технически и метрологични изисквания, след заявка от клиента, „Софийска вода” АД ще изпрати служители, които да пломбират уреда.

Кой трябва да поправи водомера ми, ако не работи?

Поддръжката и монтажът на общите (приходни) водомери е ангажимент на „Софийска вода”. Поддръжката на индивидуалните водомери във вашият имот или жилище в добро състояние е ваша отговорност.

Ако индивидуалният Ви водомер не работи, можете да потърсите съдействие за отстраняването на повредата от сервиз за ремонт на водомери или да си закупите нов водомер.

Имам предписание за метрологична проверка, въпреки че водомерът ми работи?

При посещение в дома ви за отчитане на показанията проверителите на “Софийска вода” АД следят дали уредите отговарят на нормативните изисквания за периодичен метрологичен контрол, както и дали има основание за съмнение в изправността на водомерите и точността на показанията им.

Предписание за метрологична проверка се прави, за да се гарантира точността на измерената консумация и е задължение на клиента да осигури тестване на водомерите си. Ако до изтичане на указания срок не бъде направена метрологична проверка, консумацията на вода в имота се изчислява не въз основа на показанията, а на нормативно определената база: 5 куб. метра на човек за нетоплофицирано жилище и 6 куб. метра за топлофицирано.

Какво е метрологична проверка?

Всички водомери подлежат на първоначална и последващи метрологични проверки. Това са проверки, които установяват дали уредът е изправен и дали отчита точно количеството вода, преминаващо през него. Проверките се извършват от оправомощени лаборатории.

Кой изисква метрологичните проверки?

Задължение на всеки клиент е да осигури поддръжката и проверка на водомерите си, съгласно нормативната база в страната. Тези задължения, както и всички изисквания към водомерите, са определени със Закона за измерванията, постановления на Министерски съвет за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Заповед на председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор и Наредба 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Отговорността на всеки клиент е да осигури поддръжката, поправката или метрологичните проверки на водомера.

Първоначална проверка
Преди разпространението на водомерите в търговската мрежа или преди началото на използването им се извършва първоначалната проверка.

Оловната пломба или холограмният стикер са удостоверение за първоначална проверка.

На оловната пломба се отбелязва годината на първоначална проверка години. До скоро срокът на валидност беше краят на календарната година, следваща годината, отразена на пломбата, независимо дали водомерът е бил монтиран на водопроводната инсталация или не.

От юни 2007 г. е в сила нормативна промяна, по силата на която, ако водомерът е монтиран на инсталацията и отговаря на всички други показатели за изправност, срокът на валидност на първоначалната проверка се изравнява със срока на последващата проверка – 5 години.

На стикерите е посочена годината, до която е валидна проверката.

Пример:
Ако на оловната пломба е изписано 09 и водомерът е монтиран на инсталацията, това означава, че проверката има срок на валидност до края на2013 г.

Ако водомерът не е бил монтиран на инсталацията до края на следващата година (2010г.), трябва да бъде проверен в оправомощена лаборатория в началото на 2011 г.

Последващи проверки
Всяка последващата проверка е валидна за педиод от 5 години и също като първоначалната проверка се отразява върху оловна пломба или холограмен стикер.

Тези проверки се извършват и в случаите, когато:
– оловната пломба е нарушена поради някаква причина;
– водомерът е ремонтиран;
– когато има съмнение за повреда и „Софийска вода” АД препоръчва допълнителна проверка;
– клиентът, който ползва уреда, желае да направи допълнителна проверка.

Фирма “Б- Корект I” ЕООД предлага извършването на цялостната услуга по демонтаж, проверка, монтаж и пломбиране на водомери, като метрологичната проверка се извършва в лаборатория “Газ тест” ЕООД, оправомощена от ДАМТН.

Купих си нов водомер, на чиято оловна пломба има обозначение 06 или по-малко число...

Ако си купувате водомер през 2009 г., нашият съвет е на оловната му пломба да има обозначение 09 или ако водомерът е със стикер – на него да има знак до кога е валиден.

Ако вече сте закупили водомер със знак 07 или по-малко число на оловната пломба, необходимо е водомерът да премине проверка в метрологична лаборатория.

Купих си жилище, но водомерите са стари...

Като собственик на жилището Вие поемате задълженията да осигурите периодична метрологична проверка на водомерите.

Ако те са стари и на оловната им пломба има обозначение 06 или по-малко число необходимо е да осигурите проверка в оправомощена лаборатория.

Имам водомер закупен преди години, който досега не е бил монтиран на водопроводната инсталация...

Ако закупеният водомер не е монтиран на водопроводната инсталация то срокът на първоначалната му проверка изтича до края на следващата годината от датата на производство.

След изтичане на валидността на първоначалната проверка, водомерите подлежат на последваща проверка в оправомощена лаборатория.Ако годината на производство е 2008 и на оловната пломба е изписано 08, първоначалната проверка е валидна до края на 2009 г.

Оправомощени лаборатории

АкМетрологичните проверки на водомерите се извършват от лаборатории, оправомощени от Държавната агенция по метрология и технически надзор.

Актуална информация за лабораториите и техни координати ще намерите на интернет сайта на Агенцията: http://www.damtn.government.bg